KTO Haná s.r.o., U sv. Anny 931, 768 24 Hulín

GDPR

I.                   Správce osobních údajů

 a)    Správcem osobních údajů je společnost KTO Haná s.r.o., se sídlem U Sv. Anny 931, PSČ 768 24 Hulín, IČ 60724170, DIČ CZ60724170, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 16802, (dále jen „ Správce“).

 b)    Firmu KTO Haná s.r.o. můžete kontaktovat telefonicky na tel. 573 351 302 nebo elektronicky na email info@kto-hulin.cz.

 

II.                Účel zpracování osobních údajů

 a)    Má se za to, že odesláním osobních údajů zákazníka, nám poskytl souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, jak je stanoveno v těchto zásadách.

 b)    Osobní údaje zákazníka, které nám poskytl, budou zpracovány pro účel uzavření a plnění smlouvy, pro plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a pro účel oprávněných zájmů Správce.

 c)    Osobní údaje, které nám zákazník poskytl, použijeme a v případě potřeby uložíme, abychom mohli reagovat na požadavky, zpracovávat objednávky nebo žádosti, které nám odeslal.

 d)    Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány za účelem registrace zákazníka (e-shop Správce), identifikace zákazníka (nákup na e-shopu Správce a na jeho prodejních místech), identifikace platby a zpracování reklamací, nákupu a dodávky zboží.

 e)    Osobní údaje nebudou použity k poskytování informací, které souvisí s marketingem, propagací a reklamou společnosti, pokud o to zákazník sám nepožádá.

 

III.             Podstoupení osobních údajů třetím osobám

 a)    Zákazník souhlasí s předáním osobních údajů jiným zpracovatelům těchto dat:

  • pro případ vzniku, správy a ukončení zakázky, a to společnostem zajišťujících dopravu, montáž nebo realizaci,
  • poskytovatelům služeb zajišťujících provoz webů, správu a provoz interních systémů společnosti,
  • pro výkon zákonných pravomocí mohou být osobní údaje poskytnuty státním orgánům (tj. Policie ČR, soudy, Finanční správa ad.).

 b)    Osobní údaje související s platbou našich faktur mohou být předávány společnosti Bisnode Česká republika, a.s., která může tato data včetně Vašich osobních údajů dále zpracovávat za účelem sledování a vyhodnocování platební disciplíny konkrétních podnikatelských subjektů. Jak vůči naší společnosti, tak vůči společnosti Bisnode můžete uplatnit veškerá práva, která Vám jako subjektu údajů náleží, dle právních předpisů na ochranu osobních údajů. Více informací o společnosti Bisnode a jejím zpracování osobních údajů naleznete na www.bisnode.cz/privacy.

 

 IV.              Další informace

 a)    Správce bude uchovávat osobní údaje pouze po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě oprávněného zájmu pouze do doby, než oprávněný zájem zanikne.

 b)    Zákazník má právo požádat Správce o výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů. Žádost může podat zákazník prostřednictvím kontaktů uvedených v článku I. těchto zásad. Po ztotožnění zákazníka při převzetí žádosti výmazu osobních údajů začíná běžet 30 denní lhůta pro jeho provedení. Osobní údaje budou vymazány ze systému Správce.

 c)    Pokud jsou zpracovávány osobní údaje získané na základě uděleného souhlasu, má právo zákazník požadovat opravu a aktualizaci jeho osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost svých údajů, vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů. Dále má právo na přístup k osobním údajům a získat potvrzení, že jsou jeho údaje zpracovávány. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 d)    Zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.

Více zde 

Potřebujete montáž? Kontaktujte nás!

NEPŘEHLÉDNĚTE
AKČNÍ CENA NA WC KOMBI

WC kombi s vodorovným a spodním odpadem.

Nabídka dřevěných pelet "A1"